På Orøstrand Skole- og behandlingshjems lægges der vægt på at alle deres  medarbejdere er relationskompetente. De har gennem de sidste tre år målrettet uddannet deres personale i ICDP(International Child Development Program) og ønsker i det nye projekt at sætte pædagogernes relationelle kompetencer i spil ved at tilbyde forældrene relationel vejledning, eller som kan, skabe en go´dialog – med mindre kaos og mere glæde. Den konkrete forældrevejledning støttes af en webApp, der blandt andet sikre at samarbejdet mellem Orøstrand og forældrene er tilpasset den aktuelle digtitale tidsalder og bygger på både forældres og pædagogers naturlige omgang og kendskab til det digtitale medie. Men de digtitale medier afstedkommer også udfordringer i samarbejdet. Børn og forældres digtitale kontakt, kan være kontraindicerende for behandlingsarbejdet ved at skabe både konkrete, men også emotionelle forstyrrelser. I dette projekt tager vi denne udfordring op og forsøger at finde nye veje til at håndterer den massive påvirkning den digitale forstyrrelse har på behandlingsarbejdet. Vi har kaldt denne del af projektet for den digitale dialog. Igen med henvisning til projektet titel – go´ digtital dialog – der skaber mindre kaos men mere glæde og dermed bæredygtige relationer mellem barn og forældre. Projektet er på alle måder helt nytænkende og derfor har vi, behov for og et ønske om, at få en evidensbaseret effektforskning tilknyttet projektet.

Praksisformål

Psyko-educative formål: At styrke og udvikle relationen mellem børn og deres familier gennem en forbedret dialog herunder deres digtitale dialog. For at minimere oplevelsen af kaos og øge glæden hos både børn og forældre

Specifikt kompetenceløft. At pædagogerne tilegner sig udvidede vejledningskompetencer i de nære, de svære og de digitale dialoger.

Generelt kompetenceløft: At skaffe ny viden og ny værdi til hele anbringelsesområdet, ved at dele de forventede positive effekter til gavn og glæde for fremtidige anbringelsesforløb.

Forskningsformål

Projektets forskningsformål gennem en præmåling og en postmåling er at:

 • Evaluere i hvor høj grad ICDP har effekt på dialogen mellem barn og forældre, herunder den digtitale dialog.
 • Evaluere i hvor høj grad Relatuz (WebApp) har effekt på dialogen mellem forældre og vejleder.
 • Belyse hvor effekten af forandringerne kommer fra.

Aktuel forskning på området

Tidligere forskning har anbefalet og foreslået at kommuner, og sociale tilbud benytter ”pædagogiske pakker”, dvs. universelle tilgange. Forskning fra SFI nedtoner brugen af de universelle tilgange, i det disse tilsyneladende ikke har den ønskede effekt. Forskningen foreslår at tilbyde målrettede forløb til de enkelte forældre, ud fra deres behov og situation [1]. Projektet ”Go´ dialog – Mindre kaos. Bæredygtig relation. Mere glæde.” sætter dialogen og relationen før metoden, uden at være metodeløs. Metoden der anvendes er ICDP, – der adskiller sig fra andre programmer ved at ikke at være et instruktionsprogram, men et sensitiveringsprogram. Programmet har ikke faste manualer, men 3 sensitiveringsprincipper (Relationen, ressourcesyn og refleksionen der skal være i centrum), samt 8 temaer for godt samspil der bliver omdrejningspunktet i vejledningen. Forskning i Norge har konkluderet at ICDP har en gavnlig effekt på børn med adfærdsproblemer i det forældrene fik øget deres ”selvtillit i foreldrerollen og deres lydhørhet og bevissthet om barnas signaler og behov, og gjøre dem i stand til å møte disse behovene. og forældrenes” [2] . Der er endnu ikke gennemført større forskningsprojekter eller effektforskning på området i Danmark. Projektet ”Go´dialog – mindre kaos, – Bæredygtige relationer Mere glæde” er det første forskningsprojekt over tid i Danmark, og kan bidrage med ny viden til hele anbringelsesområdet.

Aktuel praksis og udfordringer

Den nære relation mellem børn og forældre er ofte årsagen til at barnet bliver anbragt og er under konstant pres gennem hele anbringelsen. Kvaliteten af relationen er afgørende for det gode behandlingsforløb. Vi på Orøstrand erfarer at behandlingsarbejdet af anbragte børn, påvirkes af digitaliseringen og af et mantra om socialt arbejde kan sættes på formel og i program.

Kompetenceløftet af medarbejderne i ICDP og børnenes daglige kontakt med forældre og miljø de er fjernet fra, giver en stor udfordring i behandlingsarbejdet i det børnene til dels fastholdes i deres tilknytningsforstyrrelser, dels kan kontakten være direkte kontraindicerende for barnets udvikling.

Målgruppe

7 familier – inddrages via behandlingsarbejdet med barnet.

Aktiviteter og metoder

Praksisdel

6 medarbejdere og 3 ledere gennemfører ICDP relationsbaseret forældre vejledningsuddannelsen En uddannelse som er udviklet og designet til formålet og er finansieret af CFPR (Center for familiebehandling og psykologisk rådgivning), Københavns Kommune. Orøstrand er pilotinstitution på uddannelsen.

5 vejledninger af 7 forældrene med brug af WebApp-Relatuz.

Projektets metode er en helhedsorienteret indsats, med 3 hovedspor:

 1. Den nære dialog

Formålet er at styrke og støtte den nære dialog mellem forældre og barn. De otte temaer for godt samspil er udgangspunktet for samtale med forældrene og inddrages for at eksemplificere og aktivere forældrenes sensitivitet, så de på en naturlig måde viser kærlighed, omsorg og empati for deres barn. Vejledningen understøtter udviklingen af den sensitive og følelsesmæssige kommunikation mellem familien og deres anbragte barn.

 1. Den svære dialog.

Formålet er at minimere konflikter og samspilsproblemer mellem forældre og børn. De otte temaer for godt samspil og deres negative modsætning er udgangspunktet for samtaler med forældrene og inddrages for at eksemplificere og aktivere forældrenes sensitivitet så de på en naturlig måde viser lederskab og autoritet overfor deres barn.

 1. Den digitale dialog
  Formålet er at øge forældrenes opmærksomhed på omfanget og kvaliteten af den digtitale kontakt som de har med deres barn. De otte temaer for godt samspil er udgangspunktet for vejledning af forældrene i forhold til den digtitale kommunikation, så forældrene får forståelse for, og indsigt i, hvad de digtitale forstyrrelser kan gøre ved deres barn.

Forskningsdele

 • Løbende proces evaluering via Relatuz – forældrene spørges konkret efter den enkelte vejledning om oplevelsen af udbyttet af vejledningen.
 • De 7 familier deltager i præ-undersøgelsen (Achenbachs Empiribaserede Assessment System og PPT (Parent Preference Test, danske normer)
 • De 7forældre deltager i post-undersøgelsen(Achenbachs Empiribaserede Assessment System og PPT (Parent Preference Test, danske normer)
 • De 7 forældre deltager i kvalitative interviews.

Formidligsdel

 • Forskningsrapport: hvordan er effekten af ICDP, Relatuz, og hvordan påvirker metoderne relationerne og samspilsdynamikken i familien.
 • Bog: Relationsbaseret familiebehandlingsarbejde (Dafolo og Dansk Psykologisk forlag har allerede vist interesse).
 • Faglig artikel til relevant fagtidsskrift/er (Kognition og Pædagogik har vist interesse).
 • Afholdelse af konference.

Projektets organisering

Projektansvarlig: Søren Nielsen, forstander Orøstrand

Projektleder Ghita Bregnhoved, stedfortræder Orøstrand

Eksterne partnere

Centerchef og psykolog, Anne Linder, Dansk Center for ICDP

Dr. Phil og psykolog Poul Nissen Dansk Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Calus Gosvig, Centerchef i center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning. (CFPR)

9 medarbejdere, heraf 3 afdelingsledere. De har alle gennemgået ICDP uddannelse 1 og 2.

Projektets forankring

 • CFPR, Københavns Kommune ved centerchef Claus Gosvig
 • Orøstrand Skole- og behandlingshjem ved forstander Søren Nielsen, øvrig ledelse og medarbejdere i projektet.

Projektperiode August 2017 til juli 2018

August – januar:
Præ-undersøgelse. Kursusforløb, sideløbende vejledning af 7 familier, herunder dokumentation af arbejde.

Januar – juni: postundersøgelse. Kvalitative interview af familierne. Forskningsrapport. Formidling på Orøstrand

[1] (Maiken Pontoppidan, SFI, 22.februar 2017).