ICDP - Effekter og evidens

ICDP er godkendt af socialstyrelsen som metode til at øge psykosocial trivsel og udvikling. ICDP er udbredt til mere end 40 lande verden over, og der er foretaget en lang række effektmålinger og evaluering af ICDP-indsatser internationalt såvel som her i norden, hvor både Sverige, Norge, Færøerne og Finland har arbejdet med at tilpasse ICDP til indsatser, der øger borgerens trivsel, læring og udvikling.

Overordnet peger effektstudierne af ICDP sammenfaldende på, at der opnås styrkede relationer og forbedret samspil, når professionelle/omsorgspersoner modtager ICDP-undervisning, vejledning og/eller supervision. (Bjørnstad, 2015)

  • ICDP kan styrke barnets og omsorgsgivers mentale trivsel
  • ICDP bidrager til oplevelse af mestring og mere sikkerhed i omsorgsrollen
  • ICDP forebygger en forrået tilgang til barn/borger
  • Barn/borger opnår bedre samspil og kvalitet i det relationelle møde og et sænket konfliktniveau

Oversigtsstudie

Læs mere om effekter i dette oversigtstudie, som har samlet en lang række effektstudier og evalueringsrapporter vedr. ICDP.

LINK til dokument: https://usercontent.one/wp/www.icdp.no/wp-content/uploads/2020/02/RBUP-rapport-Silje-Bj%C3%B8rnstad.pdf?media=1662408952

Et nyt oversigtsstudie er under udarbejdelse bestilt af det norske børne og ungeministerium (Bufdir). Forventes tilgængeligt medio 2023. 

ICDP i skolen – Forskning og effekt

En svensk effektstudie fra skoleområdet har undersøgt effekten af at anvende ICDP i det didaktiske arbejde i klasseværelset. Studiet viser at elevernes læring og præstationer er forbedrede sammenlignet med deltagende kontrolskoleklasser. Baseret på undersøgelsens resultater peger studiet på potentialet ved at afprøve og udbrede ICDP som interventionsmodel i skolen, idet ICDP kan bidrage til at styrke elevernes læringsudbytte, den positive lærer-elev-relation og i tillæg styrke lærerens oplevelse af mestring og arbejdsglæde.

Se artikel publiceret i Scandinavian Journal of Educational Research

LINK: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2019.1705898

Minievalueringsprojekt Mølleholmskolen, Høje Tåstrup, 2022

Ph.d. og psykolog Ida Skytte Jakobsen, har gennemført et minievalueringsprojekt med lederteamet på Mølleholmskolen, som alle har deltaget på et særlige udviklingsforløb med fokus på implementering af ICDP i skolens pædagogiske virke.  Afsættet for evalueringsprojektet har haft særligt fokus på betydningen af evalueringsprojektet sociale fællesskaber i forhold til læring. Formålet med fokusgruppeinterviewet var at få viden om hvorvidt det særligt tilrettelagte aktionslæringsforløb omkring ICDP om udvikling af relationskompetence opleves meningsskabende for den enkelte leder og for medarbejdergruppen på arbejdspladsen. Rapporten er indskrevet som et kapitel i bogen ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, Resonans og ledelse” Dafolo, 2023. En af konklusionerne er: ”Relationen mellem en lærer og et barn, eller en lærer og en pædagog opleves ikke længere som en privat sag, men et institutionelt og organisatorisk anliggende der skal håndteres professionelt. Ledelsesteamet oplever at det nu er legitimt at tale om relationelle forhold og at det ikke mere er så stort et tabu at arbejde at bringe emnet op.” (Linder og Gregersen, 2023, s.122). Desuden fremhæves det i evalueringerne at arbejdsglæden på skolen er steget.

ICDP i dagtilbud – Forskning og effekt

Et igangværende dansk studie gennemført ved Professionshøjskolen UCL i samarbejde med Dansk Center for ICDP studerer effekter af ICDP i den pædagogiske praksis i dagtilbud. De foreløbige resultater peger på, at det pædagogiske personale oplever styrkede relationelle kompetencer og mestring/styrket evne til at indgå i udviklingsstøttende samspil med børn. Studiet forventes afsluttet 2022, hvorefter resultater publiceres her på siden..

(i) UCN har på baggrund at et ICDP-forskningsprojekt et værktøj til evaluering og dialog om kvaliteten i pædagogisk praksis i dagtilbud under udarbejdelse.

Læs mere/bliv opdateret herom via: https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124270374/2016.09.15_ICDP_ERS_rapport_TRN_v3.pdf

ICDP og forældrevejledning - Forskning og effekt

ICDP er i Norge implementeret som nationalt forældrevejledningsprogram. Det norske Børne, ungdoms og familieministerium (Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet; Bufdir) har derfor løbende gennemført evaluering af effekter og i årene 2017-2021 gennemført et RCT-studie af effekter af ICDP-forældrevejledning. RCT-studiet viser at ICDP har en positiv effekt for både forældrene og for barnet. Relationen mellem forælder og barn er forbedret og forældrene oplever større mestring og sikkerhed i forældreskabet efter deltagelse i ICDP-vejledningsgrupper.

Få adgang til det fulde studie her:

LINK: https://www.fhi.no/publ/2021/effektevaluering-av-international-child-development-programme-icdp/

ICDP og vejledning for forældre til teenagere. Rapporten evaluerer en ny version af et gruppebaseret vejledningsprogram for forældre med teenagere, som bygger på International Child Development Program (ICDP) og Tuning in to Teens (TinT). Den primære læringsmetode er erfaringsudveksling og refleksion mellem forældre, baseret på korte undervisningsindslag om, hvordan forældre kan styrke deres relation til deres unge.

Link: https://www.fhi.no/publ/2023/folgeevaluering-av-icdp-veiledning-for-foreldre-med-ungdommer

ICDP og social og sundhedsområdet - Forskning og effekt

Et pågående Norsk forskningsprojekt undersøger effekter ICDP i syge- og ældreplejen med fokus på sammenhænge mellem at udvikle personalets relationelle kompetencer og beboernes mentale trivsel. Foreløbige fund indikerer at deltagende social og sundhedsmedarbejdere oplever en øget bevidsthed og mestring i omsorgsarbejdet efter ICDP-uddannelse, og at der ved integrering af ICDP på de enkelte plejehjem er behov for et stærkt og ledelsesforankret implementeringsdesign.

Følg udviklingen og forskningsresultater her:

LINK: https://www.utviklingssenter.no/prosjekter/demens/trygghet-og-sikkerhet/international-caregiver-development-programme-icdp-i-eldreomsorg

I Danmark

Ph.d. og psykolog Ida Skytte Jakobsen, har gennemført et minievalueringsprojekt med sosuassistenter på et plejehjem. Afsættet for evalueringsprojektet har haft særligt fokus på betydningen af evalueringsprojektet i forhold til faglig værdiskabelse. Formålet med fokusgruppeinterviewet var at få viden om hvorvidt det særligt tilrettelagte aktionslæringsforløb omkring ICDP om udvikling af relationskompetence opleves meningsskabende for medarbejdergruppen på arbejdspladsen.

Umiddelbare værdiskabende for kursusdeltagerne ved at deltage på ICDP træningskursus, hvilket blandt andet citaterne fra deltagerne understøtter.

  • Lærerigt at høre hvordan andre gør, erfaringsudveksling.
  • Se film på tavlen var allerbedst. En film hele klassen.
  • [At se hinanden på video, styrker arbejdsfællesskabet.
  • At have lært andre at kende meget bedre, og lærte også huset at kende meget bedre.

Rapporten er ikke offentlig – men kontakt Dansk Center for ICDP for flere informationer.

ICDP og integrationsindsatser – Forskning og effekt

I Norge anvendes ICDP i integrationsindsatser og radikaliseringsforebyggende tiltag samt som forældrevejledningsprogram. En undersøgelse af etniske minoritetsmødres oplevede effekter af ICDP-vejledning viser, at ICDP-deltagelse er forbundet med forbedrede forældrestrategier, bedre kommunikation og regulering af barnet samt oplevelsen af bedrede familieforhold og livskvalitet.

Læs mere om studiet her

LINK: https://journal-njmr.org/articles/abstract/10.2478/njmr-2014-0020/

Læs også om norske erfaringer med at anvende ICDP som radikaliseringsforbyggende tiltag for teenageforældre med minoritetsbaggrund og i asylmodtagelsen.

LINK: https://www.icdp.se/app/uploads/2017/05/Seminar-radikalisering-Nordisk-nettverksm%C3%B8te-2017.pdf

 

Kontakt os gerne, hvis I har brug for at få uddybet viden om ICDP og effekter.

Desuden står vi til rådighed i forbindelse med evaluering af indsatser samt design og udførsel af forskning.