ICDP er en forkortelse af International Child Development Program.

Når programmet anvendes i samspil med voksne borgere – kaldes programmet International Caregiver Development program

Programmet er udviklet af de to norske psykologi professorer Karsten Hundeide og Henning Rye, oprindeligt som et udviklingsprogram til internationalt nødhjælpsarbejde. ICDP programmet indgår blandt andet i Norges nationale forældrevejlednings program – med særlig positive erfaringer på integrationsområdet. WHO – Verdens sundhedsorganisation benytter ICDP som et forebyggelsesprogram i arbejdet med børn med en høj psykosocial risiko.

Programmet har udformet ud fra tre sensitiveringsprincipper samt otte retningslinjer for et godt samspil. De otte samspilstemaer er indarbejdet i det, der i programmet betegnes som de tre dialoger, og tilsammen udgør det selve kernen i programmet.

ICDP- programmet er under konstant udvikling og omhandler nu ikke bare kontakten mellem børn og voksne. F.eks. arbejdes der aktuelt med at implementere ICDP ideerne i f.eks. norske fængsler og i den svenske ældrepleje. Se oversigt Professioner og oversigt Sektorer.

ICDP kan bruges til mange forskellige målgrupper. Derfor er der også udformet forskellige udgaver der er justeret til forskellige relationsprofessionelle, ud fra de samme grundlæggende principper. I Danmark anvendes ICDP som et kompetenceløft til forskellige relationsprofessioner: Dagplejere, Pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker, bibliotekarer og social og sundhedspersonale. Læs mere under ICDP i forskellige professioner

Læs mere under ICDPs mission

Læs mere om ICDP i verden

Læs mere om ICDP som fremmende for demokrati og fred i verden

Læs mere om Empathy in action