Dansk center for ICDP har underskrevet ”code of conduct” (etiske retningslinjer) med både FN og Unicef og det betyder at de danske organisationer med en ICDP-certificering bliver en del af den gruppe organisationer – der forpligter sig på at tage både verdensmålene og menneskerettighederne herunder Børnekonventionen alvorligt.

FN´s Børnekonvention blev vedtaget på en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var tidligere omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var behov for særlige rettigheder for børn – børnerettigheder. Mere end 190 lande har skrevet under – også Danmark. Det gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs, retten til familieliv og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber. Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

At være en ICDP-certificeret institution i Dansk Center for ICDP sender dermed et tydeligt signal, både internt og eksternt om, at man på alle niveauer i organisationen forpligtiger sig på at kerneopgaven løses med det menneskesyn som man har forpligtet sig på gennem de internationale konventioner. Ved en certificering får organisationen mulighed for at signalere institutionens grundlæggende menneskesyn og de værdier der er guidelines for mødet for mødet med barnet/borgeren. Ligeledes betyder det, at man sender et signal til nye og kommende medarbejdere om, at man i organisationen har indgået en overordnet og fælles forpligtelse på, at kerneopgaven løses ud fra et relations-og ressourceorienteret menneskesyn.

At tilslutte sig Børnekonventionen betyder samtidig, at man anerkender børn, har sine egne rettigheder, at man ser dem som individer med egne tanker, ønsker og behov. Og at man som voksen er lydhør og åben i mødet med børnene, og har fokus på at inddrage deres perspektiv både på individ og gruppe niveau.

ICDP og Børnekonventionen - et hæfte som beskriver hvordan man rent praktisk kan arbejde med Børnekonventionen og demokratiet i den pædagogiske sektor.

ICDP-programmet er forankret i Børnekonventionen, og har som målsætning at øge kvaliteten af omsorgen for barnet. Alle børn behøver samspil med gode og empatiske omsorgsgivere for at trives, udvikles og lære.

For at vi forstår et barn som en person med sine egne rettigheder kræves det, at de voksne forstår barnet som et individ med egne tanker, ønsker og behov (Retten til livet. Artikel 6 i FN´s Børnekonvention).

Hæftet sætter fokus på det menneskesyn, der understøtter FN´s Børnekonvention og inviterer til pædagogiske drøftelser af, hvordan samspillet mellem den relationskompetente voksne og børnene, kan understøtte velfærdssamfundet og udvikle et demokratisk sindelag. Relationsarbejdet løftes dermed ind et globalt og samfundsmæssigt perspektiv.

Bestil hæftet her i butikken.