International Child Development Program

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser. Grundtanken i programmet er, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner – primært forældrene.

Programmet er udviklet af de to norske psykologi professorer Karsten Hundeide og Henning Rye, oprindeligt som et udviklingsprogram til internationalt nødhjælpsarbejde. ICDP programmet indgår blandt andet i Norges nationale forældrevejlednings program – med særlig positive erfaringer på integrationsområdet. WHO – Verdens sundhedsorganisation benytter ICDP som et forebyggelsesprogram i arbejdet med børn med en høj psykosocial risiko.

Programmet har udformet  ud fra tre sensitiveringsprincipper samt otte retningslinjer for et godt samspil. De otte samspilstemaer er indarbejdet i det, der i programmet betegnes som de tre dialoger, og tilsammen udgør det selve kernen i programmet.

ICDP- programmet er under konstant udvikling og omhandler nu ikke bare kontakten mellem børn og voksne. F.eks. arbejdes der aktuelt med at implementere ICDP ideerne i f.eks. norske fængsler og i den svenske ældrepleje.

ICDP kan bruges til mange forskellige målgrupper. Derfor er der også udformet forskellige udgaver der er justeret til forskellige relationsprofessionelle, ud fra de samme grundlæggende principper. I Danmark anvendes ICDP som et kompetenceløft til forskellige relationsprofessioner: Dagplejere, Pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker, bibliotekarer og social og sundhedspersonale.